We werken op onze school vanuit het concept Meervoudige Intelligentie.
Een kind is niet op één manier intelligent, maar op verschillende manieren. Elk kind heeft een uniek patroon van meer of minder sterk ontwikkelde intelligenties. Op de website kunt u lezen hoe Meervoudige Intelligentie vorm krijgt op onze school.

Meervoudige Intelligentie volgens Howard Gardner
Zo er verschillen tussen mensen zijn in persoonlijkheid, zo zijn er ook verschillen in intelligenties. Een kind is niet op één manier intelligent, maar op verschillende manieren. De ene intelligentie is wat meer ontwikkeld dan de andere. Elk kind heeft een uniek patroon van meer of minder sterk ontwikkelde intelligenties. Door erfelijkheid en door omgevingsfactoren wordt bepaald welke intelligenties sterk of juist minder sterk zijn ontwikkeld. Juist dit profiel van sterk en minder sterk ontwikkelde intelligenties bepaalt ieders persoonlijke manier van leren.
Howard Gardner, wetenschapper aan de universiteit van Harvard, heeft na onderzoek acht intelligenties onderscheiden. Dit wordt genoemd Meervoudige Intelligentie (MI).
Door erfelijkheid en door omgevingsfactoren wordt echter bepaald welke intelligenties sterk of juist minder sterk zijn ontwikkeld. Juist dit profiel van sterk en minder sterk ontwikkelde intelligenties bepaalt ieders persoonlijke manier van leren. Elk kind is uniek. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen, dienen we de leerstof aan te laten sluiten bij de verschillende intelligenties van de kinderen. Het aanbod moet dus gevarieerd zijn.
De indeling van Gardner biedt hierbij prima handvatten om deze variatie vorm te geven. Immers, als we het voor elkaar krijgen om de leerstof aan te laten sluiten bij de acht intelligenties, is het onderwijs voor alle kinderen enorm veel rijker geworden.
In de theorie over Meervoudige Intelligentie wordt ervan uitgegaan dat intelligentie niet één vaststaand gegeven is dat volledig kan worden vastgesteld met IQ-testen. Volgens Gardner is intelligentie het vermogen om:

  • problemen op te lossen
  • nieuwe vragen op te roepen
  • nieuwe dingen te ontwerpen die betekenis hebben in een bepaalde cultuur

Meervoudige Intelligentie omvat drie uitgangspunten en gaat uit van acht verschillende intelligenties. De drie uitgangspunten zijn:

  1. Matchen. De sterke intelligenties aanspreken. Het kind ervaart succes.
  2. Stretchen. Alle intelligenties verder ontwikkelen. Mogelijkheden om te ontdekken waar je goed en minder goed in bent.
  3. Vieren. Alle intelligenties respecteren en waarderen. Het uitgangspunt waarderen dat iedereen een uniek patroon heeft van sterke en minder sterk ontwikkelde intelligenties.

Met de uitgangspunten van Meervoudige Intelligentie wordt er anders naar kinderen gekeken. Het gaat er niet langer vanuit hoe knap een kind is, maar om op welke manier een kind knap is.

Meervoudige intelligentie Meervoudige intelligentie

De acht mogelijkheden (intelligenties) die er zijn volgens Gardner zijn de volgende:

Verbaal-linguïstisch / woordknap 
Het kind is ‘talig’, kan al vroeg praten, houdt van spreekbeurten en boekbesprekingen, vindt lezen leuk, kan uren verhalen vertellen, heeft een grote woordenschat, begrijpt een mondelinge uitleg, leert door taal.

Naturalistisch / natuurknap
Het kind houdt van de natuur, houdt van dieren,
is gevoelig voor het klimaat, voor weersveranderingen, heeft oog voor details, kan goed rubriceren.
Wat hoort bij welke soort? Leert door en met de natuur.

Logisch-mathematisch / rekenknap
Het kind ‘goochelt’ met getallen, telt alles wat hij ziet of doet, ordent de wereld op zijn manier, leert door ordenen en is vaak een goede rekenaar, werkend volgens een eigen systeem.

Interpersoonlijk / samen-knap
Het kind wil bij de groep horen, wil altijd alles samen doen, wil de kleren die ‘iedereen’ heeft, is gevoelig voor stemmingen en sfeer, wil samen met anderen huiswerk leren, vindt het belangrijk te horen wat een ander van hem of haar vindt, leert door feedback.

Lichamelijk-kinestetisch / bewegingsknap
Het kind kan niet stil zitten, moet altijd even iets of iemand aanraken, houdt van bewegen, wil voelen hoe iets werkt, leert de ‘S’ door hem eerst te ‘lopen’, leert door doen en experimenteren.

Visueel-ruimtelijk / beeldknap
Het kind ziet alles voor zich, heeft een rijke fantasie, wil plaatjes zien, krijgt het steeds beter in onze maatschappij; computer, video, beeldmateriaal. Leert door zien, leert doordat een ander het voordoet.

Intrapersoonlijk / ik-knap
Het kind is de denker, de filosoof, kan ‘uren’ doorvragen. Maar als … En wat als er dan … Betrekt alles op zichzelf, wordt soms als te serieus gezien, leert door kritisch bevragen en overwegen.

Muzikaal-ritmisch / muziekknap
Het kind houdt van muziek, hoort ritmes in zinnen en woorden, is gevoelig voor geluiden om zich heen, kan rijmpjes goed onthouden, onthoudt de tafels als het op een melodietje wordt aangeleerd, leert met behulp van muziek en ritmes.

Meervoudige intelligentie op onze school
Meervoudige Intelligentie op onze school wordt een werkwijze waarbij we zoveel mogelijk leerlingen toegang geven tot zoveel mogelijk leerstof waarbij ze hun talenten kunnen benutten en waarbij talenten verder ontwikkeld worden. De aanpak vanuit MI heeft ook een positief effect in relatie tot leeropbrengsten op het gebied van instrumentele en cognitieve vaardigheden
Door MI-structuren in te zetten tijdens de geleide instructie beklijft de stof beter. Het coöperatief samenwerken vanuit de gestructureerde interactieve werkvormen, verhoogt de betrokkenheid op een manier waardoor zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld ontstaan. Leerlingen leren de eigen intelligenties en die van anderen te respecteren en te waarderen.

Alle acht intelligenties kunnen verder uitgesplitst worden in interesses en vermogens van kinderen en volwassenen. Door vanuit deze uitgangspunten en intelligenties kinderen te benaderen, wordt er meer betekenis gegeven aan leren. Alle kinderen kunnen op deze manier tot hun recht komen en er wordt structureel tegemoet gekomen aan talenten, temperamenten en andere verschillen tussen kinderen. Het heeft dus ook gevolgen voor de wijze waarop je het onderwijs aanbiedt.

De MI – structuren
Spencer Kagan heeft meerdere geschikte werkvormen ontworpen om vanuit de acht intelligenties ontwikkeling bij kinderen te optimaliseren. Het zijn handvatten om:

  • routines door middel van gestructureerde interactieve werkvormen te organiseren
  • de leeromgeving uitdagend te maken
  • verschillende didactische structuren in te zetten

Daarvoor is nodig dat leerkrachten zicht hebben op het onderscheid tussen de verschillende intelligenties en vaardig zijn in het ontwikkelen en stimuleren hiervan bij kinderen. Er wordt daarbij uitgegaan van en aangesloten bij de sterke kanten van kinderen.
Door vanuit MI aan te sluiten bij de sterke kanten bij kinderen en de minder sterke kanten te ontdekken, ontwikkelen kinderen zich breder.

Op onze school werken we vanuit de schoolslogan:

‘basisschool de Disselboom: Alle Talenten Tellen’