Elk kind heeft al van nature specifieke kenmerken en eigenschappen die hem of haar onderscheiden en kenmerken als individu. Hierdoor is elk kind uniek. Dit heeft ook betrekking op de wijze waarop het kind zich ontwikkelt.

Door juist aandacht te hebben voor de talenten van elk kind, deze te stimuleren en nadrukkelijk in te zetten bij de verdere ontplooiing en ontwikkeling, wordt de groei naar volwassenheid versterkt en bevorderd. De school zet naast kennisoverdracht, leren van vaardigheden en cultuuroverdracht expliciet in op talenten en gaven van alle leerlingen.

Missie “de opdracht die wij stellen om onze visie te realiseren”

De school begeleidt kinderen zo goed mogelijk in hun groei naar volwassenheid en bereidt kinderen voor op een volwaardige plek in de maatschappij:

 • De school vindt het belangrijk dat kinderen verantwoord en bewust keuzes kunnen maken, bewust zijn van geldende waarden en normen, zelfbewust, (zelf)reflecterend en respectvol handelen en groeien naar een volwaardig participerend burgerschap.
 • De school werkt bewust aan het herkennen van talenten.
 • De school stimuleert de ontwikkeling van talenten en zet deze talenten in bij zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden. (cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling).
 • De school besteedt veel aandacht aan instrumentele en cognitieve vaardigheden opdat kinderen beter in staat zijn op te groeien tot volwaardige en zelfstandige personen.
 • De school steekt zoveel mogelijk in op het niveau van ieder kind en streeft naar een zo passend mogelijk aanbod, gericht op de zone van naaste ontwikkeling.
  De zone van de naaste ontwikkeling, vaak afgekort als ZNO, is het verschil tussen wat een leerling zonder hulp kan doen en wat hij of zij met hulp kan doen.
 • De school richt een inspirerende, uitdagende en attractieve omgeving in om talenten van kinderen tot hun recht te laten komen.
 • De school streeft naar een veilige omgeving voor kinderen waarin zij zich prettig voelen en met plezier naar school gaan.
 • De school investeert en participeert actief binnen de dorpsgemeenschap.
 • De school streeft naar een herkenbare katholieke identiteit en draagt die zo veel mogelijk uit, afgestemd op een samenleving die zich kenmerkt door multiculturele aspecten.
 • De school streeft naar een optimale afstemming en samenwerking met ouders om invulling te geven aan een gedeelde verantwoordelijkheid als het om ontwikkeling van kinderen gaat.

 

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat is het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen.

Er zijn diverse factoren die een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind en het leerklimaat in de groep. De eerste factor is het opdoen van positieve ervaringen. De tweede factor is de mate van welbevinden. De derde factor is het stellen van grenzen. Deze dingen beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie. We hechten op onze school veel belang aan een goed pedagogisch klimaat. Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat leerkrachten in staat zijn vanuit een sfeer van veiligheid en geborgenheid, af te stemmen op wat een leerling op sociaal-emotioneel terrein nodig heeft. Er zijn duidelijke regels en afspraken op zowel school- als groepsniveau. De leerling gaat met plezier naar school en voelt zich prettig binnen de groep. De leerling voelt zich als persoon met al zijn/ haar talenten gewaardeerd, door zowel de leerkracht als zijn /haar medeleerlingen.