Op Basisschool de Disselboom werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Het vormgeven van de groepsplannen en deze twee keer in het jaar planmatig te bespreken en te evalueren, maakt onderdeel uit van deze route.

Uitgangspunt hierbij is de aanpak vanuit het Handelingsgericht werken. Er is een ondersteuningsteam gefaciliteerd om de leerkrachten te ondersteunen bij het vorm en uitvoering geven aan de 1-Onderwijsroute. Daarnaast houdt zij zicht op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de on)mogelijkheden van de school. Het ondersteuningsteam bestaat uit het aansturingsteam, regisseurs en leermonitoren. Vanuit de Beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest zijn orthopedagogen ter ondersteuning en professionalisering van de leerkrachten bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aan de scholen verbonden.

Gespreksafspraken

Groepsbespreking / Groep in beeld gesprekken
Twee keer in het schooljaar worden er “groep in beeld” gesprekken gevoerd. De gesprekken zijn gericht op de behaalde resultaten, het signaleren van specifieke onderwijsbehoeften en de ondersteuningsvragen van de leerkracht.

Groepsplannen
Aan de hand van de Cito- en methodegebonden toetsen worden de vorderingen van leerlingen geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens door de leerkracht verwerkt in een groepsplan. In het groepsplan stemt de leerkracht het onderwijsaanbod specifieker op de groep af voor een bepaalde periode. 

Leerlingbespreking 
Naar aanleiding van de bespreking van het groepsplan of het “groep in beeld” gesprek kan er een interne leerlingbespreking gepland worden, tussen de leerkracht en (één of meer) leden van het ondersteuningsteam. Vooraf informeert de leerkracht de ouders over de inhoud van de bespreking. Ouders worden ook altijd geïnformeerd over de uitkomsten van de leerlingbespreking.

Consultatiebespreking
Het is mogelijk dat vanuit de interne leerlingbespreking de leerling verder besproken dient te worden. Dit is het geval als de uitgezette interventies naar aanleiding van de leerlingbespreking onvoldoende effect hebben op de ontwikkeling van de leerling. De leerling wordt vervolgens besproken tijdens een consultatiebespreking. Bij dit overleg sluit naast de leerkracht en de betrokken leden van het OT, ook de orthopedagoog aan. Vooraf vraagt de leerkracht schriftelijk toestemming aan de ouders en deelt de inhoud van de hulpvraag. Ouders worden naar aanleiding van de consultatie door de leerkracht geïnformeerd over de inhoud van het gesprek aan de hand van het gespreksverslag.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte worden besproken binnen het Multi Disciplinair Overleg als de gewenste ondersteuning vanuit de consultatie onvoldoende effect heeft. Aan dit overleg sluiten naast de leerkracht ook de ouders van de leerling, de orthopedagoog, de directie, betrokken leden OT en eventuele externen aan. Dit is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. Doel is om de onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en eventueel de ouders in kaart te brengen en te bespreken. Ouders ontvangen de voorbereiding op het MDO vooraf en na afloop volgt een verslag.

Ondersteuningsniveaus

Er worden 5 verschillende ondersteuningsniveaus beschreven binnen het regulier basisonderwijs van Veldvest. Deze ondersteuningsniveaus geven de mate van ondersteuningsbehoeften weer van uw kind, die zowel opgebouwd als afgebouwd kan worden. Voor een uitgebreide beschrijving zie “Ondersteuningsniveaus Veldvest”.:

Het reguliere groepsplan behelst ondersteuningsniveau 1 en 2.

  1. Beredeneerd Basisaanbod (basis): De leerkracht verzorgt een kwalitatief basisaanbod binnen de groep.
  2. (Kortdurende) extra ondersteuning binnen de groep (basis): Naar aanleiding van een groepsplan- of leerlingbespreking verzorgt de leerkracht extra ondersteuning binnen de groep. Dit kan zowel didactisch als leergebied overstijgend zijn.
  3. Lichte ondersteuning leerling specifiek: De school is handelingsverlegen en de eerder ingezette hulp leidt niet tot het gewenste resultaat. Er volgt een specifieke interventie. 
  4. Zware ondersteuning (arrangement): Naar aanleiding van een MDO volgt langdurige specifieke ondersteuning. Er is een OPP en er zijn frequent gesprekken met ouders.
  5. Verwijzing naar passende plek: De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een leerling realiseren. De leerling heeft een andere context nodig die beter kan aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. 

Onderwijskundig leider (directeur) is verantwoordelijk voor de adviesaanvraag bij CvIT.