Medezeggenschapsraad / Schoolraad (MR/SR)

Goed basisonderwijs begint met een goede samenwerking tussen leerkrachten, directie én ouders. Vandaar dat het zo belangrijk is dat ook ouders betrokken zijn bij de basisschool. Het bepalen van de visie en het beleid van onze basisschool is een taak van ons allen. Wettelijk is dit geregeld door op elke basisschool een medezeggenschapsraad op te richten. In de medezeggenschapsraad zitten drie leerkrachten en drie ouders. De medezeggenschapsraad (MR) is een gesprekspartner van de directie. Wettelijk heeft de MR adviesrecht op sommige onderwerpen en op sommige zaken ook instemmingsrecht.

Op basisschool de Disselboom hebben we de MR uitgebreid met drie extra ouders. Deze toegevoegde ouders hebben geen stem-, of adviesrecht, maar mogen wel deelnemen aan discussies. We hebben hiervoor gekozen om een betere afspiegeling te kunnen krijgen van de grote groep ouders. De MR gecombineerd met de toegevoegde ouders, vormen samen de schoolraad (SR).

Alle onderwerpen die op onze basisschool van belang zijn, komen in de vergaderingen van de MR/SR aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de prestaties van de kinderen, pesten, de inrichting van het schoolplein, de gekozen leermethodes, schooltijden, de begroting en de gevolgen ervan etc. Uiteraard kunt u als ouder ook punten inbrengen in de vergadering van de schoolraad. De directie van de school is verplicht alle zaken die van belang zijn voor personeel en ouders te bespreken met de MR.

De MR/SR biedt ouders en leerkrachten een mogelijkheid voor het bespreken van onderwerpen met de directie. Heeft u vragen of onderwerpen die de school aangaan en die u graag opgepakt ziet worden, dan kunt u terecht bij de MR/SR. Hiervoor kunt u uiteraard een van de leden van de MR/SR aanspreken, of de vraag per e-mail stellen via de links bij de foto's hieronder. 

De schoolraad:
MR-leden, oudergeleding:
Noortje Lavrijssen: voorzitter
Dionne Timmermans: penningmeester
Monique Kox

MR-leden, personeelsgeleding:
Ida van de Ven - secretaris
Karlijn Antonis - secretaris
Elly van Rooij

Toegevoegde ouders:
Lineke Gerearts
Kim Schilders
Diana Oostvogels

De MR/SR vergadert maandelijks. Mocht u een vergadering bij willen wonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen starten om 20:00 uur in de lerarenkamer.

Basisschool de Disselboom maakt samen met veertien andere basisscholen in de omgeving onderdeel uit van Stichting Veldvest. Voor de Stichting is een Gemeenschappelijke Medezegenschapsraad (GMR) opgericht. In de GMR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd en vormen de gesprekspartner voor het stichtingsbestuur. In de GMR worden het beleid van de Stichting en de bovenschoolse ontwikkelingen besproken. De MR/SR van basisschool de Disselboom wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en een paar keer per jaar wordt de MR uitgenodigd om bij een vergadering van de GMR aanwezig te zijn.

De schoolraad

 • Noortje Lavrijssen

  Noortje Lavrijssen

  Noortje Lavrijssen - voorzitter. n.lavrijssen@mr.veldvest.nl

 • Dionne Timmermans

  Dionne Timmermans - Penningmeester. d.timmermans@veldvest.nl

 • Monique Kox - van Loon

  Monique Kox - van Loon. m.kox@@mr.veldvest.nl

 • Elly van Rooij

  Elly van Rooij - Leerkracht. e.vanrooij@veldvest.nl

 • Karlijn Antonis

  Karlijn Antonis - Leerkracht / secretaris. k.antonis@veldvest.nl

 • Ida van de Ven

  Ida van de Ven - Leerkracht/secretaris. i.vandeven@veldvest.nl

 • Lineke Gerearts

  Lineke Geraerts - toegevoegd ouder. l.geraerts@mr.veldvest.nl

 • Kim Schilders

  Kim Schilders - toegevoegd ouder. k.schilders@mr.veldvest.nl

 • Diana Oostvogels

  Diana Oostvogels - toegevoegd ouder. d.oostvogels@mr.veldvest.nl