Visie

Op de Disselboom begeleiden we kinderen op het pad richting volwassenheid. Leren om samen wijzer te worden en de beste versie van zichzelf te zijn. En om met elkaar te leren om zowel zelfstandig als samen onafhankelijk te kunnen zijn. Zo legt de Disselboom de verbinding tussen leerlingen onderling.
Als trotse dorpsschool van Wintelre zoeken we actief verbinding met de hele gemeenschap.
Onze normen en waarden hebben een katholieke grondslag en bieden ruimte aan elke levensbeschouwelijke of culturele achtergrond.
Op basisschool de Disselboom begeleiden we leerlingen op hun weg naar een toekomst als zelfbewuste, respectvolle en betrokken volwassenen. Leerlingen gaan op zoek naar hun persoonlijk leiderschap en actief burgerschap om zich te ontwikkelen tot mensen die midden in de maatschappij staan: respectvol, zelfbewust, zelfstandig, sociaal en samen onafhankelijk.
De Disselboom biedt een inspirerende en warme leeromgeving waarin ontwikkeling, autonomie, creativiteit, respect en verbinding voorop gaan.

Afspraken en regels

In de wet ‘School en Veiligheid’ staat, dat scholen goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op hun school. In dit document staat hoe dit op de Disselboom georganiseerd wordt.

Wat verstaan we onder ‘veiligheid’?
Onder veiligheid verstaan we ‘sociale veiligheid’. Het gaat in dit document dus niet om bijvoorbeeld brandveiligheid, maar om hoe we met elkaar omgaan.


We streven er naar dat alle kinderen zich op onze school op hun gemak voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gelet op fysieke agressie, verbale agressie en pesten, zowel op school als via internet. Voor dit laatste hebben we op school een pestprotocol, te vinden op de website.

Wat doen we om veiligheid te bevorderen?
We hebben een preventief beleid. Uitgangspunt voor ons preventief optreden is het programma Leefstijl. In dit programma is saamhorigheid de basis. We zijn dagelijks bezig om iedereen op school het gevoel te geven dat onze school een gemeenschap is waarin iedereen meetelt. Dat betekent:

 • dat leerlingen ook medeverantwoordelijk zijn voor de gang van zaken op school
 • dat we met de leerlingen afspraken maken hoe we het op school en in de groep hebben willen
 • dat we duidelijke schoolregels hebben (de tien gouden regels)
 • dat we de leerlingen leren hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen
 • en dat we extra lessen geven over o.a. burgerschap en social media.

Hoe monitoren we de veiligheid?
De vragenlijst ‘Leerling In Beeld’ wordt twee maal per jaar afgenomen. Deze lijst wordt ingevuld door de leerkrachten en daarnaast in groep 5 t/m 8 door de leerlingen. De uitkomst geeft een duidelijk beeld van de veiligheidsbeleving van de individuele leerlingen en van de groep.

Middels kindgesprekken monitoren we de veiligheidsbeleving van de leerling. Wanneer er extra ondersteuning of aandacht nodig is, voert de vertrouwenspersoon gesprekken met de betreffende leerling.

Wat kunnen ouders doen om veiligheid te bevorderen?
Hieronder volgt een aantal tips:

 • voer regelmatig een gesprek met je kind. Ga na of er in de klas/op school wordt gepest en welke rol je kind hierin heeft. Wanneer je kind wordt gepest, geef dan direct de boodschap aan je kind dat het niet zou moeten gebeuren en dat het kind niet verantwoordelijk is. Neem vervolgens contact op met de leerkracht. Vertel wat je hebt gehoord, gezien en/of meegemaakt.
 • Om zelf bij te dragen aan de verbetering van het zelfbeeld van het kind is het belangrijk na te gaan waar het kind goed in is. Probeer je kind te stimuleren en positief te belonen. Dit zal bijdragen aan het zelfbeeld van het kind en levert succeservaringen op.
 • Laat je kind boeken lezen over pesten. Praat met je kind over de inhoud.
 • Soms is het belangrijk om een zelfverdedigingscursus of een cursus sociale vaardigheidstraining te laten volgen. Dit zal ervoor zorgen dat het zelfbeeld verbeterd wordt. Leer je kind om op te komen voor zichzelf.
 • Maak uw kind duidelijk dat hij/zij geen klikker is, als hij/zij een pestproblematiek bespreekt met de leerkracht.
 • Wanneer het probleem niet opgelost wordt, kun je naar de pestcoördinator (ook vertrouwenspersoon)of het aansturingsteam van de school stappen. Leg het probleem aan hem/haar voor en bespreek/bepaal gezamenlijk verdere handelingen en/of stappen.

Rollen en verantwoordelijkheden

Onderwijskundig Leider     Dicky van Berkel
Vertrouwenspersoon          Germa Buijvoets (is ook pestcoördinator)

Regisseurs*                            Ida van de Ven (onderbouw),
                                                 Floor Jongerius (bovenbouw)

* Een regisseur is expert op het pedagogisch domein. Zij begeleidt en coacht de leerkrachten op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.