U kunt hier het formulier downloaden om een verlofaanvraag in te dienen.
Deze kunt u inleveren bij de administratie van de school. De directie zal u schriftelijk mededelen of dit verlof al dan niet kan worden toegekend.

Gelieve ruim van te voren het verlof aan te vragen.

Gewichtige omstandigheden m.b.t. verlof

Onder verlof wegens gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. Hierbij wordt gedacht aan:

1. familieomstandigheden zoals een huwelijk, jubilea, geboorte of overlijden;
2. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
3. verhuizing;
4. vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
5. als emigratie van het gezin vaststaat en men vooraf nog een keer het land wil bezoeken.

Wanneer het om ten hoogste 10 dagen in een schooljaar gaat, in een keer, of in een paar gevallen bij elkaar opgeteld dan is de directeur bevoegd een beslissing te nemen.
Gaat het om meer dan 10 dagen per schooljaar, in een keer, of in een paar gevallen bij elkaar opgeteld, dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een beslissing. De leerplichtambtenaar moet de opvatting van de directeur kennen.

Indien het een afwijzing betreft en ouders negeren de beslissing van de directeur door hun kind toch van school te houden, dan is de directeur verplicht om de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te stellen. De leerplichtambtenaar nodigt ouders uit voor een verhoor en zal de bevindingen doorsturen naar het Openbaar Ministerie.

Een beslissing op een aanvraag tot verlof wegens gewichtige omstandigheden is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Men kan dit vergelijken met de gevallen waar in cao’s aan werknemers buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt toegestaan.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dat kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit.